Hyppää sisältöön
Teema

6. Kehittyvä ympäristötyö ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Vuonna 2030 Pirkkala on varautunut ilmastonmuutoksen luomiin riskeihin ja ottaa ne huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Ilmastokestävyyden parantaminen ja sää- ja ilmastoriskien kartoittaminen ovat keskeisiä toimia kunnan ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ilmastokestävyydellä tarkoitetaan tietoista ja ennakoivaa kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen ja toipua häiriötilanteista. Varautumista edistetään suunnittelun ja päätöksenteon kautta. On helpompaa ja halvempaa ennaltaehkäistä vahinkoja kuin korjata niitä. Viisas varautuminen voi tuottaa myös hyötyjä esimerkiksi terveydelle, viihtyisyydelle ja luonnolle.

Terveet ja monimuotoiset ekosysteemit ovat yleisesti ottaen kestävämpiä ja toimivat paremmin ääritilanteissa. Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja viheralueverkoston turvaamisen tavoitteet tulee sovittaa yhteen siten, ettei sopeutumiskyky heikkene. Sään ääri-ilmiöiden myötä esimerkiksi hulevesien hallinnan tärkeys korostuu. Hulevesien hallinnan parantamisella varaudutaan rankkasateiden äärevöitymiseen tulevaisuudessa. Ääritilanteiden lisäksi erilaisia uhkia voivat luoda esimerkiksi lajien ja taudinaiheuttajien levinneisyyksien muutokset heijastusvaikutuksineen.

Hiilineutraaliuuden saavuttaminen ja ilmastonmuutokseen varautuminen Tampereen seudulla edellyttävät yhteistyötä kuntien, asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden kesken. Ilmastotyötä tehdään Pirkanmaalla paitsi kuntatasolla myös esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudun ja maakuntaliiton toimesta. Tampereen seudulla on jo tehty yhteistyössä muun muassa ilmastostrategia ja seudun ilmastotavoitteet sekä otettu käyttöön Ilmastokumppanuus-toimintamalli.